YR YSGOLORIAETH GOFFA

1. Pan fo’r Gronfa ar agor gwahoddir ceisiadau gan unigolion am Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis i’w galluogi i un ai:

  • dreulio amser ar gyfandir Ewrop yn astudio un o bedwar maes: drama a/neu ffilm, systemau gwleidyddol, cysylltiadau llenyddol y celfyddydau cain gan gynnwys cerddoriaeth;
  • neu gyflwyno astudiaeth yn ymwneud â chyfraniad Saunders Lewis i lên, theatr neu wleidyddiaeth Cymru.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr ifanc o dan 35 oed ond gellir ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn dan amgylchiadau penodol.

2. Gwerth yr ysgoloriaeth fydd hyd at £10,000 ac fe bery dros ddwy flynedd.

3. Ar derfyn cyfnod yr ysgoloriaeth disgwylir i’r deilydd gyflwyno deunydd yn Gymraeg yn seiliedig ar y gwaith a wnaed ganddo/ganddi, mewn ffurf a fo’n addas i’w gyhoeddi. Addasir y gofynion hyn ar gyfer gwaith creadigol.

5. Bydd disgwyl i’r ceisiadau gynnwys curriculum vitae, amlinelliad lled gyflawn o’r gwaith y bwriedir ei wneud os enillir yr ysgoloriaeth, amserlen a chostau bras ar gyfer cyflawni’r gwaith ac enwau a chyfeiriadau dau ganolwr.

6. Gofynnir i bob un sy’n ymgeisio am yr ysgoloriaeth anfon cais gan gynnwys y wybodaeth a amlinellir uchod at yr Ysgrifennydd ar dcreunant@gmail.com

7. Nid yw’r Gronfa ar agor am geisiadau ar hyn o bryd – bydd yn agor eto am geisiadau yn 2025.